אריק סוורדלו

הצלחת המבנה למרות האסטטיקה והמרחב, נמדדת בתיפקוד הפונקציות, היחס בינהן, ואם המבנה עונה על דרישות הפרוגרמה.

The success of a building, apart from the spatial and aesthetics, is measured by the working relationships of the various functions of the building, and how they answer the requirements of the brief.